8. ve 9. Sayı Çağrısı

Strata 8. Sayı: Toplum, Kültür ve Etnografi

Editörler: Ozan Aşık ve Aksu Akçaoğlu

Toplumsal dünyayı anlayıp açıklayabilmek için, onu teşkil eden failleri, grupları ve kurumları derinlemesine ve yakın plandan inceleyen etnografi, bugün ‘nitel araştırma’ çatısı altında topladığımız tüm araştırma yöntemlerinin temel kaynağıdır. Her ne kadar uzunca bir süre, antropolojiyi diğer disiplinlerden ayırt eden özgün araştırma yöntemi olarak kabul edilmiş olsa da, etnografinin sunduğu imkanlar her daim diğer disiplinlerin ilgisini çekmiştir. Örneğin, kâğıt üzerindeki epistemik bireyle, toplumsal dünyayı sırtlayan ampirik birey arasında köprü kurabilme kabiliyeti, henüz sosyoloji tarihinin erken sayılabilecek bir safhasında etnografiyi Chicago Okulu’nun temel araştırma araçlarından birine dönüştürmüştür. Bugün etnografinin cazibesi antropoloji ve sosyoloji sınırlarını aşarak, sosyal bilimleri teşkil eden tüm disiplinlere sirayet etmiştir. Bu nedenle, günümüzde sosyal bilimciler, Batılı kent toplumlarının ötekisi olarak konumlandırılmış yerli topluluklar ve kır toplulukları üzerine yürütülen etnografik araştırmaların ötesine geçerek ekonomiden siyasete, sanattan spora ve medyadan tüketime kadar birçok alanda etnografiye başvurmaktadırlar.

Etnografinin Türkiye’deki güzergahı da, bu genel tabloyla büyük oranda uyumludur. 1990’lara kadar Türkiye’de yürütülen etnografik çalışmalar, özgün yerli kültürün beşiği kabul edilen köy topluluklarına odaklanmıştır. Köy toplulukları ya da yerli topluluklar üzerine yürütülen etnografik çalışmalar önemini yitirmemekle birlikte etnografi,1990’lardan itibaren kent hayatının dehlizlerinde yolunu arayan, sosyo-kültürel dönüşümlere, iktidar mücadelelerine ve yeni hayat tarzlarına ışık tutmak isteyen araştırmacıların da pusulası oldu. Strata’nın 7. sayısında, etnografinin sunduğu imkân ve kısıtlılıklara ışık tutan, yöntemin hem genel anlamda hem de Türkiye’deki güzergahını ele alan ve etnografik saha çalışmasına dayanan özgün araştırmalara yer vermeyi amaçlıyoruz. Diğer tüm araştırma yöntemlerinde olduğu gibi, etnografi de farklı yaklaşımların, kuramsal ve metodolojik ön kabullerin mücadele mahallidir. Bu açıdan dileğimiz, etnografiyi tüm çeşitliliği ve çok boyutluluğuyla ele alan bir sayı üretebilmektir.

15 Temmuz 2021’e kadar özgün makalelerinizi ve çalışmalarınızı stratadergi@gmail.com adresine bekliyoruz.

Kitap incelemeleri için adresimiz, stratadergikitapinceleme@gmail.com

Etnografi, toplum ve kültür ilintisini kurabilen tüm temalara kapımız açık. Fakat, ilgilisine fikir verebilmek için önerebileceğimiz temalar şunlar:

Kültürel üretim ve etnografi: medya ve sanat

Etnografide kimlik: gizleme/ifşa etme 

Etnografik saha sancıları

Etnografik araştırmada öznellik/nesnellik

Etnografi ve mekan

Bir araştırma teorisi olarak etnografi

Siyaset etnografisi

Spor ve taraftar etnografisi

İnternet ve sosyal medya etnografisi

Feminist etnografi

Etnografi ve çoklu metodoloji

Etnografik veri analizi