7. Sayı Çağrısı

Strata 7. Sayı Yazı Çağrısı: “Toplumsal Cinsiyet: İlişkiler ve Deneyimler”

Editör: Özlem Akkaya

Normun ve “normal” olanın kırılganlığının belki de uzun yıllardır kendini ilk defa bu kadar aşikâr ettiği sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin toplumsala etkileri üzerine süregiden tartışmaların ve araştırmaların başlıca konu başlıklarından biri hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde “toplumsal cinsiyet” oldu. Toplumsal cinsiyeti hem farklı alanları çaprazlama kesen bir iktidar yapısı hem de bir ilişkilenme biçimi olarak çözümlemeye çalışan sosyal bilimciler; aslında uzun yıllardır kamusal ve özel hayatlarımız arasındaki cinsiyetlendirilmiş sınırlara ilişkin varsayımlarımıza meydan okuyorlardı. Söz konusu sosyal bilimcilerin mesaisi sayesinde elimizde bugün toplumsal cinsiyetin olumsallığını ve ilişkiselliğini vurgulayan çok zengin ve değerli bir bilgi birikimi mevcut.

Kamusalın ve mahremin sınırlarını yeniden çizen pandemi süreci ise, yalnızca gündelik hayatlarımızda değil sosyal bilimlerde de toplumsal cinsiyeti yeniden düşünmemize vesile oldu. Bununla birlikte bu süreç; akademide daha çok, bugüne kadar çeşitli mekanizmalarla halının altına süpürdüğümüz ancak pandemi koşullarının bunu giderek imkânsız hale getirdiği toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında tartışıldı ve tartışılmaya devam ediyor.

Dahası “normal” zamanlarda olduğu gibi bugün de toplumsal cinsiyeti sadece kadınlar ya da sadece erkekler olarak deneyimlemiyoruz. Cinsel yönelimlerimizin ve cinsiyet ideolojisinin diyalektiğinde hayatın çeşitli alanlarında içine yerleştiğimiz konumların da ötesinde toplumsal cinsiyet; sınıf, renk, etnisite, yaş, tüketim vb. toplumsal yapılarla farklı bağlamlarda farklı şekillerde iç içe geçerek hem failliğimizi şekillendiriyor hem de bizler toplumsal cinsiyeti her gün bu yapıların içinden icra ediyoruz.

Son yıllarda toplumsal cinsiyet literatüründe giderek daha fazla önem kazanan kesişimsellik nosyonu da, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine meydan okuyacak siyasi bir özne tahayyülünü zorlaştırdığı yönündeki tüm eleştirilere karşın, tözcü yaklaşımların çapının toplumsal cinsiyetin çok katmanlılığını anlamakta ve anlamlandırmakta yetersiz kaldığını ortaya koymakta. Kesişimsellik nosyonu, toplumsal cinsiyetin yapısal ve öznel veçhelerini ilişkiselci bir perspektiften kavramada önemli imkânlar barındırır görünüyor. 

Bizler de ilk sayısından itibaren, toplumsal ve beşeri yaşamı görünenin arkasındaki “öz”ü arayarak değil, karmaşık ilişki ağları içinde konumlanan aktörleri hem üreten hem de bu aktörler tarafından üretilen bir araştırma nesnesi olarak kabul ederek irdeleyen sosyal bilim araştırmalarına sayfalarını açan Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin 7. sayısında temamızı “toplumsal cinsiyet” olarak belirledik.

Bu çerçevede dergimizde sosyoloji, antropoloji, iletişim çalışmaları, beşeri/kültürel coğrafya, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, psikoloji, felsefe, edebiyat, iktisat, eğitim bilimleri, güzel sanatlar vb. gibi çeşitli disiplin ve alt disiplinlerden araştırmacıların, toplumsal cinsiyetin medya, ekonomi, siyaset, sağlık, müzik, edebiyat, gündelik yaşam vb. alanlardaki tezahürlerine ilişkisel ve eleştirel bir perspektiften bakan kuramsal-kavramsal çalışmalarının yanı sıra saha deneyimlerine yer vermek istiyoruz.

Aşağıdaki listelenen temalar veya bu listede yer almadığı halde toplumsal cinsiyetin şüphesiz dokunduğu diğer temalar hakkındaki özgün makalelerinizi 1 Nisan 2021’e kadar stratadergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yakın zamanlarda yayımlanmış kitaplarla ilgili kitap incelemelerinizi de stratadergikitapinceleme@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Temalar:

Eğitim ve toplumsal cinsiyet

Sağlık ve toplumsal cinsiyet

Sınıf ve toplumsal cinsiyet

Etnisite ve toplumsal cinsiyet

Çalışma yaşamı, emek süreçleri ve toplumsal cinsiyet

Edebiyat ve toplumsal cinsiyet

Medya ve toplumsal cinsiyet

Toplumsal cinsiyet ve nefret söylemi

Göç, göçmenlik ve toplumsal cinsiyet

Siyaset ve toplumsal cinsiyet

Uluslararası ilişkiler ve toplumsal cinsiyet

Erkeklik çalışmaları

Kuir çalışmaları

Kentsel katılım, kent hakkı ve toplumsal cinsiyet

Mekansal pratikler, mekanın üretimi ve toplumsal cinsiyet

Gündelik hayatta toplumsal cinsiyet

Bedensel pratikler ve toplumsal cinsiyet

Ekoloji ve toplumsal cinsiyet Kuşak çalışmaları ve toplumsal cinsiyet